ยินดีต้อนรับเข้าสู่...

"ร่วมกันทำให้ชาวโลกอ่านออกเขียนได้ " ปีพุทธศักราช 2552-2561 รัฐบาลกำหนดให้เป็นทศวรรษแห่งการส่งเสริมวาระการอ่านแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2557

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมถวายพระพร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 5 ธันวาคม 2555


วันที่ 4 ธันวาคม   2555   ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอบ้านแพ้ว  ได้จัด  ณ ห้องสมุดประชาชนฯ  โดยมีสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ และสมาชิกห้องสมุดประชาชนฯเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน  
        รายละเอียดกิจกรรมมีดังนี้
1. ประดับธงตราสัญญลักษณ์ ภปร. บริเวณรอบอาคารห้องสมุด และขึ้นป้ายเทิดพระเกียรติ (วันที่ 25 พ.ย. 55)
นศ.กศน. ช่วยประดับธงอย่างขยันขันแข็ง
ป้ายเทิดพระเกียรติ ด้านหน้าห้องสมุด 
(หรือจะให้ถูกคือด้านข้างเนื่องจาก หสม.หันหน้าเข้าคลองดำเนินสะดวก)
2. จัดโต๊ะลงนามถวายพระพร 
3. จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ อาทิ พระราชประวัติ โครงการในพระราชดำริ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง         
(ขอนิด....นึง...)
4. ถวายพระพรชัยมงคล และวางพานพุ่ม (วันที่ 4  ธันวาคม 2555)
นายสุเมศ  พิชัย กล่าวอาเศียรวาทเทิดพระเกียรติ
นางสาววิชุรี  สุขสำราญ  กล่าวรายงาน ต่อท่านประธาน
นายสงัด  พลอยขาว  ประธานในพิธี วางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน และเปิดกรวยดอกไม้
 ประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล
ร่วมร้องเพลง สรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา
ประธาน  ร่วมลงนามถวายพระพร
ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก
ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก 2

โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ด้าน ICT


โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ด้าน ICT 
       เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อ  ตอบสนองความต้องการ ด้านการเรียนรู้ด้าน ICT แก่ผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการพัฒนาตนเองให้ัทันต่อความเปลี่ยนแปลงและเจริญก้าวหน้าของโลกการสื่อสารไร้พรมแดน 
      เนื่องจากก่อนหน้านี้  ได้ทดลองจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน ICT  ระหว่างวันที่ 14 - 16 พ.ย. 2555    เวลา 16.00 - 17.00 น.ปรากฎว่า มีผู้สนใจมากและเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำไปใช้่ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี  ทั้งนี้ ท่าน ผอ.อุไรรัตน์  ชนะบำรุง ได้กรุณาให้คำแนะนำและ แนวคิดในการจัดโครงการดังกล่าวข้างต้นขึ้น
       ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอบ้านแพ้ว ดำเินินการโดย ทำการสอนและแนะนำการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น  เช่น  สอนโปรแกรม Microsoft word, Excel การค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต  การใช้งาน Facebook และอื่น ๆ ตามความสนใจของผู้ใช้บริการ
     โครงการนี้ จะดำเนินไปตลอดปีงบประมาณ 2556 นี้   เริ่มโครงการในวันที่ 28 พ.ย. 2555 เป็นต้นไป
           ณ วันนี้ (1 ธ.ค. 2555) สามารถประเมินได้ว่า โครงการนี้ได้รับความสนใจจากผู้ใช้บริการพอสมควร ในแต่ละวัน มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 3 - 5 คน ส่วนมากเป็น เด็กและเยาวชน  ส่วนในวัยผู้ใหญ่ มีเข้ามาสอบถามและให้ความสนใจและแจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมฯ  จำนวน  3  ราย 
สอนการค้นคว้าข้อมูลจาก www.google.com
นักศึกษาฝึกงาน (นักศึกษา หลักสูตร ปวช. กศน.อำเภอบ้านแพ้ว) สอนการดาวน์โหลดไฟล์ MP 3
 และการดาวน์โหลดโปรแกรม ป้องกันไวรัส  (...ซึ่งตัวบรรณารักษ์เองก็ไม่สันทัดนัก โชคดีจริง ๆ ได้ นศ.ปวช.มาช่วย..)
พี่ที่ทำได้แล้ว ก็สามารถสอนและแนะนำ น้อง ๆ ได้ 

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การปฐมนิเทศ นักศึกษา กศน.ประจำภาคเรียนที่ 2/2555

                      วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2555  กศน.อำเภอบ้านแพ้ว ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษา    ภาคเรียนที่ 2 / 2555    ณ หอประชุม รร.วัดธรรมจริยาภิรมย์   เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การเรียนการสอนของ กศน. การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
                      ทั้งนี้  งานห้องสมุดประชาชน ฯ ได้แนะนำห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอบ้านแพ้ว โดยการฉายพาวเวอร์พอยส์ ตามหัวข้อดังนี้
       1. ประวัติการก่อสร้าง
       2. แนะนำห้อง และมุม ต่าง ๆ ภายในห้องสมุด
       3. แนะนำโครงการส่งเสริมการอ่าน 
       4. การให้บริการของห้องสมุด
        5. แนะนำบล็อก ของห้องสมุด  
                      และท้ายสุด เชิญชวนนักศึกษา กศน. สมัครเป็นสมาชิกของห้องสมุดฯ  
นศ.กศน.อาสาสมัคร (นศ.ปัจจุบัน) มาช่วยรับลงทะเบียน

น.ส.อุไรรัตน์  ชนะบำรุง  ผอ. กศน.อ.บ้านแพ้ว กล่าวรายงานในพิธีเปิด

ท่านวันดี  มหาวีโร ประธานในพิธี


บรรยายแนะ นำห้องสมุดและเชิญชวนสมัครเป็นสมาชิก


นั่งฟังนานแล้ว...ยืดเส้นยืดสายกันหน่อย.......ฮิ้ว...ววว


ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระทึก...เอ้ย  ระลึกกันหน่อย (ถ่ายภาพทีละตำบล)

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ปี 2555


 นางสาววิชุรี สุขสำราญ และ  นายสุเมศ  พิชัย   บรรณารักษ์  ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"  อำเภอบ้านแพ้ว             ได้วางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ปี  2555  ดังนี้


           1.  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชน


           2.  โครงการเพื่อนเรียนรู้สู่ชมรมผู้สูงอายุ


           3.  โครงการห้องสมุดประชาชน"เคลื่อนที่"


           4.  โครงการรักการอ่าน


           5.  โครงการมหกรรมรักการอ่าน


           6.  โครงการนิทานไทยเพื่อน้อง  สอนน้องเรียนรู้


กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับผุ้สูงอายุ


;วันที่  6  พฤศจิกายน  2555 
                         ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่ กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ กศน.อำเภอบ้านแพ้ว
ในเดือนนี้ รูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างสบาย ๆ และสนุกสนาน โดยร่วมร้องเพลงคาราโอเกะกับกลุ่มผู้สูงอายุ  
หากจะถามว่า  "ร้องเพลงคาราโอเกะ เกี่ยวกับส่งเสริมการอ่าน /ป้องกันการลืมหนังสือ ของผู้สูงอายุ ได้อย่างไร"
คำดอบคือ  " ร้องเพลงคาราโอเกะ ต้องอ่านเนื้อเพลงมั๊ย (คำตอบ หรือ คำถามกันแน่เนี่ย..)  แถมต้องรอ่านออกเสียง อีกด้วย


ร่วมร้องรำทำเพลงกับคุณยายวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553

โครงการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ปี 54

           นางสาว นางสาวจรรน์ชณิกา  สุขสำราญ  บรรณารักษ์อัตราจ้างห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"  ได้วางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ปี  2554  ดังนี้
           1.  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชน
           2.  โครงการเพื่อนเรียนรู้สู่ชมรมผู้สูงอายุ
           3.  โครงการห้องสมุดประชาชน"เคลื่อนที่"
           4.  โครงการรักการอ่าน
           5.  โครงการมหกรรมรักการอ่าน
           6.  โครงการนิทานไทยเพื่อน้อง  สอนน้องเรียนรู้

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ "ร้อยใจภักดิ์ รักพ่อหลวง"

         เมื่อวันที่  5  ธันวาคม 2553  ห้องสมุดประชาชนและกศน.อำเภอบ้านแพ้ว  โดยการนำของ
นางสาวอุไรรัตน์   ชนะบำรุง  ผอ.กศน.อำเภอบ้านแพ้ว   ข้าราชการ  และบุคลากร  กศน.อำเภอบ้านแพ้ว  ตลอดจนนักศึกษา  กศน.  ได้ร่วมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน  ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
     1.  กิจกรรมร่วมลงนามถวายพระพร
       2.  กิจกรรมจัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ 
       3.  กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ
       4.  กิจกรรมถวายพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง      
       5.  กิจกรรมจุดเทียนชัยและปล่อยโคมไฟเทิดพระเกียรติ
       6.  กิจกรรมพัฒนาชุมชน
          

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553

มหกรรมรักการอ่าน ประจำปี 2554

           นางสาวพรรณภา  วังแก้วหิรัญและนางสาวจรรน์ชณิกา  สุขสำราญ  บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"  อำเภอบ้านแพ้ว ได้ร่วมกับ  กศน.อำเภอบ้านแพ้ว กศน.ตำบลทุกตำบล  และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  โดยท่านอุไรรัตน์  ชนะบำรุง  ผอ.กศน.อำเภอบ้านแพ้ว  ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการอ่าน  ตามนโยบายวาระแห่งการอ่าน  จึงอนุมัติโครงการ/กิจกรรมมหกรรมรักการอ่านขึ้น  ดังนี้
           ครั้งที่  1 วันที่  9  ธันวาคม  2553  ณ  โรงเรียนวัดสุนทรสถิต
           ครั้งที่  2 วันที่ 12 ธันวาคม  2553 ณ ลานวัฒนธรรมริมคลองอำแพง
           ครั้งที่  3 วันที่  8  มกราคม  2554  ณ ลานคอนกรีตวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร 

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ปี 2553

สรุปผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ประจำปี  2552-2553